Polityka prywatności

Polityka prywatności

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że "Bingraf" (dalej jako: „AD” lub „Administrator”), przetwarza informacje ze źródeł publicznych i ogólnodostępnych w tym z Internetu) oraz z własnych zbiorów. Wśród tych informacji mogą znaleźć się dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „Ogólne rozporządzenie o ochronie danych” lub „RODO”), mają charakter danych osobowych.

W związku z powyższym, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych, w celu zapewnienia osobom, których dane dotyczą realizacji przysługujących im praw, administrator danych jest zobowiązany podać informacje dotyczące przetwarzania ich danych osobowych, określone w art. 13 lub 14 RODO. Administrator niezależnie od spełnienia obowiązku informacyjnego w momencie każdorazowego pozyskiwania danych, przedstawia niniejszą informację uwzględniającą główne aspekty związane z przetwarzaniem danych osobowych jego Klientów.

Szczegółowe informacje odnośnie sposobu wykorzystania plików „cookies” znajdują się w Polityce plików „cookies”.

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego klienta AD i użytkownika serwisów oraz usług przez nią oferowanych obowiązuje aktualna Polityka Prywatności znajdująca się na stronie bingraf.pl

Czym są dane osobowe oraz co stanowi ich przetwarzanie?

W myśl przepisów RODO „dane osobowe” oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej. Natomiast jako przetwarzanie danych osobowych należy rozumieć w istocie każdą czynność na danych osobowych, niezależnie od tego, czy jest dokonywana w sposób zautomatyzowany czy nie, np. zbieranie, przechowywanie, utrwalanie, porządkowanie, modyfikowanie, przeglądanie, wykorzystywanie, udostępnianie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Informacja o Administratorze danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych zgodnie z RODO jest Bingraf ul. Ożarowska 28/30, Duchnice, 05-850 Ożarów Mazowiecki..

Z Administratorem można kontaktować się pod adresem e-mail biuro@bingraf.pl lub na adres do korespondencji jw.

Cele przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe są lub mogą być przetwarzane przez Administratora w następujących celach:

podjęcia działań przed zawarciem, zawarcia i zrealizowania umowy (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
ewentualnego zabezpieczenia oraz dochodzenia roszczeń związanych z prowadzoną działalnością - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania dla realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f RODO), jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa płatności oraz realizacji zobowiązań stron;
obsługi ewentualnych reklamacji związanych z realizowanymi umowami (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit b i f RODO);
dodania nowych kontaktów do baz - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania dla realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f RODO), jakim jest zapewnienie sprawnej organizacji Administratora oraz utrzymywanie współpracy;
odpowiedzi na zadane pytanie w szczególności poprzez formularz kontaktowy na stronie internetowej oraz formie e-maila (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit b RODO);
marketingowych – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania dla realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f RODO);
w celach związanych z procesem rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, chyba że wyraziła Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych również dla potrzeb niezbędnych do realizacji przyszłych procesów rekrutacji podstawą praną są przepisy prawa i zgoda (art. 221 1 k.p., art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – przetwarzane przez Administratora. Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy (art. 221 § 1 k.p.) przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji, zaś pozostałe dane osobowe przetwarzamy wyłącznie na podstawie Twojej dobrowolnej zgody.

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane również w innych celach, w takim wypadku zostaną Państwo każdorazowo poinformowani w sposób zgodny z nałożonym na AD obowiązkiem informacyjnym (art. 13 i 14 RODO).

Odbiorcy danych

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom:

upoważnionym pracownikom Administratora;
podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora: spółkom powiązanym, dostawcom usług IT, bankom, podmiotom świadczącym usługi pocztowe i kurierskie, podmiotom zajmującym się obsługą prawną Administratora, agencjom reklamowym i promocyjnym, osobom prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą pozostającym z Administratorem w stałym stosunku zlecenia.

Państwa dane osobowe nie są przekazywane poza państwa należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Okres przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe będą przetwarzane tak długo jak istnieje cel ich przetwarzania, jak również przez okres, który wynika z innych, obowiązujących przepisów prawa, w szczególności:

co najmniej przez czas niezbędny do wykonania zawartej umowy, przedawnienia wynikających z niej roszczeń oraz okres przechowywania związanych z nią dokumentów rozliczeniowych (o ile taka umowa została zawarta);
przez czas istnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu marketingowym;
w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody - przez czas obowiązywania tej zgody, do czasu jej cofnięcia.
Uprawnienia w związku z przetwarzaniem danych przez Administratora

Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.

W zakresie, w jakim przetwarzanie odbywa się w celach marketingowych, mogą Państwo w każdej chwili wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w tym celu.

W zakresie, w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody (newsletter, rekrutacja), mogą Państwo w każdym momencie, bez podania przyczyny, cofnąć udzieloną zgodę, w dowolnej formie, w szczególności zaś wysyłając e-mail do Administratora danych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże wymagane w celu zawarcia i wykonania umowy, akcjach marketingowych i innych wydarzeniach organizowanych lub współorganizowanych przez Administratora.

Administrator może podejmować decyzję w sposób zautomatyzowany, w tym stosować profilowanie, w stosunku do Pani/Pana danych osobowych zbieranych, za Pani/Pana zgodą za pośrednictwem plików „cookies”, jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację – szczegółowe informację w tym zakresie znajdują się na stronie „POLITYKA COOKIES”.